Všeobecné obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)
  PRO DIVE, s.r.o. IČ: 29159113 DIČ: CZ29159113 se sídlem: Slovanská 221/23, Východní Předměstí – Plzeň – Slovany, 326 00 zapsané u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 27706
  kontaktní údaje:
  email: info@potapecskyshop.cz
  telefon: 773 289 298 www.potapecskyshop.cz
  (dále jen „prodávající“).
 2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.potapecskyhop.cz (dále je „internetový obchod“).
 3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek
 4. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

II. Informace o zboží a cenách

 1. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, všech souvisejících poplatků a nákladů za vrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.
 2. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
 3. V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží
 4. Případné slevy s kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.
 2. Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:
  • prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě,
  • vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.
 3. Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby a doručení.
 4. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko objednat……. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.
 5. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřena až po přijetí objednávky prodávajícím. Oznámení o přijetí objednávky je doručeno na emailovou adresu kupujícího.
 6. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách.
 7. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo email prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách.
 8. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího.

IV. Zákaznický účet

 1. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace.
 2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.
 4. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.
 5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek.
 6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

V. Platební podmínky a dodání zboží

 1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:
  • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího prostřednictvím platební brány….,
  • dobírkou v hotovosti při předávní zboží,
  • v hotovosti nebo platební kartou při osobním odběru v provozovně
 2. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 3. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží.
 4. V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb.
 5. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.
 6. Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.
 7. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
 8. Zboží je kupujícímu dodáno:
  • na adresu určenou kupujícím objednávce
  • osobním odběrem v provozovně prodávajícího
 9. Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží.
 10. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 11. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 12. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
 13. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad. Daňový doklad je přiložen k dodávanému zboží.
 14. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

VI. Odstoupení od smlouvy

 1. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit.
 2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů
  • ode dne převzetí zboží,
  • ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí
 3. Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:
  • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,
 4. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.
 5. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář k odstoupení od smlouvy poskytovaný prodávajícím. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na emailovou nebo doručovací adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí formuláře.
 6. Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 7. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.
 8. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
 9. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 10. Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 11. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictví emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

VII. Práva z vadného plnění

 1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
  • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 2. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží kupujícím, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Toto ustanovení se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
 3. V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat:
  • výměnu za nové zboží,
  • opravu zboží,
  • přiměřenou slevu z kupní ceny,
  • odtoupit od smlouvy.
 4. Kupující má právo odstoupit od smlouvy,
  • pokud má zboží podstatnou vadu,
  • pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě,
  • při větším počtu vad zboží.
 5. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
 6. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.
 7. Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.
 8. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
 9. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby.
 10. Volbu způsobu reklamace má kupující
 11. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

VIII. Doručování

 1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.
 2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

IX. Mimosoudní řešení sporů

 1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
 2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

X. Závěrečná ustanovení

 1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.
 4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
 5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 8. Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.2.2020VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRODEJE ZBOŽÍ A SLUŽEB

PRO DIVE, s.r.o., IČ: 29159113 DIČ: CZ29159113 se sídlem  Slovanská 221/23, Východní Předměstí – Plzeň – Slovany, 326 00 zapsané u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 27706
kontaktní údaje:
email: info@potapecskyshop.cz
telefon: 773 289 298,  www.potapecskyshop.cz

Dále jen „VOP

I. Základní ustanovení

 1. Tyto VOP blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti PRO DIVE  a Odběratelů, kterými mohou být fyzické osoby – spotřebitelé nebo fyzické osoby či právnické osoby – podnikatelé.
 2. Objednávkou Zboží, servisu  nebo servisu Odběratel potvrzuje, že se seznámil a projevil souhlas s úplným zněním VOP včetně jejích součástí (příloh). 
 3. Veškeré dodávky týkající se Zboží a provádění servisu věcí movitých ve prospěch třetích osob fyzických i právnických (dále jen „odběratel“) společností  PRO DIVE s.r.o., se sídlem Slovanská 221/23, Východní Předměstí – Plzeň – Slovany, 326 00 (dále jen „PRO DIVE“), včetně budoucích dodávek se uskutečňují výhradně na základě těchto všeobecných obchodních podmínek (dále jen „VOP“), které jsou konstruovány v souladu s ust. § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Tím se vylučuje použití obchodních podmínek odběratele, pokud nejsou výslovně  PRO DIVE  akceptovány. 
 4. PRO DIVE při uzavírání a plnění smlouvy vystupuje v hospodářském styku jako podnikatel jednající v rámci své obchodní (podnikatelské) činnosti, tj. prodává věci movité – sportovní potřeby a příslušenství (dále jen „zboží“), které je předmětem koupě (plnění) podle těchto VOP, případně provádí servis Zboží nebo věcí movitých – sportovních potřeb dodaných odběratelem (dále jen „Servis“). 
 5. Tyto VOP se použijí vždy, pokud rámcová smlouva o dodávkách, jednotlivá Kupní smlouva a/nebo Smlouva o dílo (zajištění servisu) nebo jiné písemné ujednání mezi PRO DIVE a Odběratelem neobsahuje úpravu odchylnou s výslovným ujednáním stran, že takovou odchylnou úpravou vylučují smluvní strany užití těchto VOP. V takovém případě mají odlišná smluvní ujednání stran přednost před ustanoveními těchto VOP. Pro vyloučení pochybností platí, že pokud ujednání mezi stranami neobsahují výslovné ujednání o tom, že smluvní strany vylučují užití těchto VOP, použijí se pro práva a povinnosti z konkrétní smlouvy tyto VOP.
 6. Ustanovení těchto VOP jsou nedílnou součástí všech Kupních smluv a/nebo Smluv o dílo či jiných obdobných dohod (ujednání) uzavřených mezi PRO DIVE a Odběratelem, jejichž předmětem je prodej a koupě Zboží (výrobků), případně poskytování služeb (jiných materializovaných plnění, zejména oprav či servisu věcí movitých), a to i v případě, že odkaz na ně není obsažen v Kupní smlouvě a/nebo Smlouvě o dílo nebo nejsou ke kupní smlouvě a/nebo Smlouvě o dílo přiloženy. 

II. DEFINICE POJMŮ 

 1. Kupní smlouvou se rozumí smlouva, která svým obsahem odpovídá smluvnímu typu „koupě“ podle ust. § 2079 a násl. občanského zákoníku. Kupní smlouvou se PRO DIVE (prodávající) zavazuje dodat Odběrateli (kupujícímu) movitou věc (včetně jakýchkoli komponentů, součástek, materiálu, příslušenství apod.) určenou jednotlivě nebo co do množství a druhu, jejíž specifikace odpovídá objednávce (návrhu na uzavření smlouvy), a to bez ohledu na to, zda je v Kupní smlouvě Zboží označeno jako Zboží, výrobek, materiál, věc apod. (dále jen „Zboží“) a umožnit Odběrateli (kupujícímu) nabýt vlastnické právo ke Zboží a Odběratel (kupující) se zavazuje řádně a včas dodané Zboží od PRO DIVE (prodávajícího) převzít a zaplatit ujednanou kupní cenu. Pokud by Zboží nebylo v objednávce či Kupní smlouvě určeno nezaměnitelným způsobem či by vzhledem ke specifikaci Zboží nebylo zřejmé, jaké Zboží má PRO DIVE Odběrateli dodat, či by takové pochybnosti mohly vzniknout, je PRO DIVE povinen bezodkladně o takové skutečnosti Odběratele písemně uvědomit a vyčkat s dodáním na písemné upřesnění Zboží. O dobu do doručení  písemného upřesnění Zboží ze strany Odběratele podle předchozí věty se prodlužuje dodací lhůta Zboží či provedení Servisu.  Není-li stanoveno jinak, považuje se za Kupní smlouvou též rámcová kupní smlouva, na jejímž základě bude jednotlivá (dílčí) smlouva o koupi Zboží postupem dle bodu 3. těchto VOP uzavírána. 
 2. Smlouvou o Dílo se rozumí smlouva, která svým obsahem odpovídá smluvnímu typu dle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku. Není-li stanoveno jinak, považuje se za Smlouvu o Dílo též rámcová Smlouva o Dílo, na jejímž základě bude jednotlivá (dílčí) Smlouva o Dílo postupem dle bodu 3. těchto VOP sjednávána. Dílem se v těchto VOP rozumí zhotovení určité věci, nespadá-li pod Kupní smlouvu a dále údržba, oprava nebo úprava věci nebo materializovaný výsledek činnosti, kterou se na základě Smlouvy o Dílo zavazuje PRO DIVE (zhotovitel) provést; PRO DIVE a Odběratel jsou společně označováni též jako Smluvní strany či jednotlivě jako Strana. 

III. UZAVŘENÍ SMLOUVY 

 1. Kupní smlouva a/nebo Smlouva o Dílo musí mít písemnou formu, přičemž příslušné projevy vůle nemusí být učiněny na téže listině. Kupní smlouva a/nebo Smlouva o dílo má zpravidla formu potvrzené objednávky Odběratele ze strany PRO DIVE nebo potvrzené nabídky PRO DIVE ze strany Odběratele (akceptace návrhu na uzavření smlouvy). Objednávka nebo nabídka jsou níže označovány shodně jako „Návrh“). Shora uvedeným zůstává nedotčeno ust. § 1744 občanského zákoníku. 
 2. Součástí smlouvy jsou i obchodní zvyklosti zavedené mezi Stranami, nejsou-li v rozporu s obsahem Kupní smlouvy a/nebo Smlouvy o Dílo nebo těmito VOP. 
 3.  Odpověď na Návrh, která se jeví být přijetím Návrhu na uzavření smlouvy, avšak obsahuje jakékoliv dodatky, omezení, výhrady či jakékoliv jiné změny, je novou nabídkou a vyžaduje výslovnou akceptaci druhé smluvní Strany, jinak platí, že smlouva není uzavřena. Dodatky nebo odchylky, které se týkají zejména kupní ceny, placení, jakosti a provedení (vlastností a charakteristik) a množství Zboží či Díla, místa a doby dodání, rozsahu a podmínek odpovědnosti jedné Strany vůči druhé Straně nebo řešení sporů, se považují za podstatnou změnu podmínek Návrhu. 
 4. Uzavřená Kupní smlouva a/nebo Smlouva o Dílo je jediným a úplným dokumentem mezi Smluvními stranami, jejímž předmětem plnění je dodávka určeného Zboží a/nebo provedení Díla. Ústní nebo písemná ujednání, učiněná před uzavřením Kupní smlouvy a/nebo Smlouvy o Dílo oběma Stranami a týkající se obchodu (transakce) podle později uzavřené Kupní smlouvy a/nebo Smlouvy o Dílo, pozbývají platnosti (účinnosti), pokud nebyla zahrnuta do Kupní smlouvy a/nebo Smlouvy o Dílo, nebo pokud nejsou v souladu s těmito VOP. 

IV. OBJEDNÁVKA / NABÍDKA ZBOŽÍ ČI DÍLA 

 1. Objednávkou či nabídkou se rozumí Návrh (oferta) na uzavření Kupní smlouvy a/nebo Smlouvy o dílo, který bude obsahovat náležitosti uvedené odst. 4.2., níže a bude z něho plynout vůle navrhovatele být smlouvou vázán, bude-li Návrh přijat. 
 2. Návrh musí obsahovat alespoň následující údaje: – datum vystavení; – druh/typ/identifikace Zboží či Díla (včetně specifikace technických parametrů, zvláštních vlastností, provedení, vybavení a příslušenství apod.); – požadované množství Zboží; – způsob a místo dodání a/nebo provádění Díla; – požadovaný termín dodání Zboží a/nebo realizace Díla; – podpis oprávněné (pověřené) osoby navrhovatele. 
 3. Návrh, který nesplňuje podstatné náležitosti, je druhá strana oprávněna odmítnout a vrátit navrhovateli k doplnění a  poskytnout mu k tomu přiměřenou lhůtu. Marné uplynutí takové lhůty má za následek, že se na Návrh hledí, jako by nebyl učiněn. 
 4. Navrhovatel je oprávněn změnit nebo zrušit (stornovat) Návrhu nejpozději do tří (3) pracovních dnů bez jakýchkoli majetkových sankcí a postihu.

V. DODÁVKA 

 1. Předmětem plnění (dodávky) je pouze Zboží a/nebo Dílo výslovně uvedené (specifikované) v Kupní smlouvě a/nebo Smlouvě o Dílo. PRO DIVE odpovídá za to, že Zboží či předmět Díla není zatížen žádnými právy třetích osob, které by jakkoli omezovaly či znemožňovaly možnost nakládat s ním nebo jeho užití k smluvenému, případně obvyklému účelu. 
 2. Dílčí dodávky jsou přípustné, nebude-li výslovně dohodnuto jinak. 
 3. PRO DIVE je povinen dodat služby v rozsahu určeném Kupní smlouvou. 
 4.  Dokladem o dodání Zboží je platební doklad (faktura) nebo dodací doklad (prodejka nebo dodací list, případně protokol o předání a převzetí Zboží), obsahující alespoň specifikaci Zboží, dodaného a převzatého množství, kupních cen za jednotku množství/cenu za jednotlivou položku Zboží a celkovou cenu za dodávku. 
 5.  Dokladem o dodání Zboží je platební doklad (faktura) nebo dodací doklad (prodejka nebo dodací list, případně protokol o předání a převzetí Zboží), obsahující alespoň specifikaci Zboží, dodaného a převzatého množství, kupních cen za jednotku množství/cenu za jednotlivou položku Zboží a celkovou cenu za dodávku. 

VI. TERMÍN DODÁNÍ ZBOŽÍ ČI PROVEDENÍ DÍLA 

 1. Pokud není ujednán termín dodání Zboží a/nebo provedení Díla, je PRO DIVE oprávněn dodat Zboží či Dílo kdykoliv, zejména s ohledem na jeho provozní možnosti. Pokud z Kupní smlouvy nevyplývá jinak, je PRO DIVE oprávněn dodat Zboží i před sjednaným termínem plnění a v odůvodněných případech i formou dílčích dodávek (plnění) a Odběratel je povinen takto dodávané Zboží převzít. Pokud je ujednán v Kupní smlouvě / Smlouvě o Dílo termín dodání zboží/ provedení díla je PRO DIVE povinen dodat veškeré zboží nebo provést celé dílo nejpozději do termínu takto ujednaném. 
 2. Zboží se považuje za dodané okamžikem, kdy je (I) převzato pro Odběratele osobou k tomu oprávněnou nebo (II) doručeno do místa určení a odevzdáno Odběrateli, pokud dopravu Zboží zajišťuje PRO DIVE  anebo (III) předáno dopravci, resp. prvnímu dopravci k přepravě pro Odběratele, pokud dopravu zajišťuje na vlastní náklady Odběratel. Odběratel je povinen zajistit, aby dopravce při přebírání Zboží k přepravě provedl kvantitativní kontrolu Zboží a její provedení potvrdil v dokladu o dodání Zboží. 
 3. Ve výjimečných případech, nezávislých na vůli PRO DIVE, kdy ani s vynaložením náležité péče nelze dodržet sjednanou dodací lhůtu, je PRO DIVE oprávněn lhůtu pro dodání Zboží přiměřeně prodloužit. V takovém případě se zavazuje PRO DIVE neprodleně informovat Odběratele o změně termínu dodání Zboží. Shora uvedeným zůstává nedotčena povinnost PRO DIVE prokázat (doložit) na žádost Odběratele existenci skutečnosti bránící včasnému dodání Zboží včetně doby jejího trvání. 
 4. Řádně dokončené Dílo PRO DIVE předá Odběrateli v termínu sjednaném ve Smlouvě o Dílo a Odběretel, pokud pro vady a nedodělky Díla neodmítne jeho převzetí, Dílo protokolárně na základě písemného zápisu převezme. 
 5. Dílo se považuje za předané podepsáním zápisu o předání a převzetí Díla oběma Smluvními stranami, případně jiného obdobného dokumentu, který osvědčuje splnění závazku (dodací list apod.) (dále jen „Zápis o předání Díla“). Není-li v Zápisu o předání díla uvedeno jinak platí, že Dílo je převzato bez výhrad. Zápis o předání Díla musí obsahovat zejména: – označení Smluvních stran; – specifikace Díla; – datum předání a převzetí Díla; – soupis předaných dokladů k Dílu; – výsledek zkušebního provozu, je-li Odběratelem vyžadován; – popis případných ojedinělých zjevných vad a nedodělků, které nebrání běžnému a bezpečnému užívání Díla k účelu k jakému je určeno jako Díla bez vady a dále termíny odstranění takových vad a nedodělků – podpisy oprávněných zástupců Objednatele a Zhotovitele; podepsáním zápisu se považují veškerá opatření a termíny v něm uvedené za odsouhlasené a závazné. 
 6. Převzetím Zboží Odběratel potvrzuje, že dodané Zboží nemá zjevné vady, avšak nároky  Odběratele ze skrytých vad plnění tímto převzetím nejsou dotčeny. 

VII. NEBEZPEČÍ ŠKODY NA ZBOŽÍ A DÍLE 

 1. Nebezpečí poškození, ztráty, zničení či jiného znehodnocení Zboží, případně Díla (tzv. periculum rei) přechází na Odběratele okamžikem dodání zboží podle čl. 6.2. VOP, resp. okamžikem protokolárního předání a převzetí předmětu Díla (bez ohledu na okolnost, kde bylo sjednáno místo plnění Díla). 
 2. V případě, že je Zboží či Dílo dodáváno pro Odběratele po částech (formou jednotlivých dílčích plnění), přechází riziko škody na Zboží či Díle z PRO-DIVE na Odběratele okamžikem dodání každé dílčí dodávky Zboží nebo předáním každé dílčí části Díla. 
 3. Nebezpečí škody na veškerém zboží předaných Odběratelem PRO DIVE k opravě nebo  k servisu, které jsou ve vlastnictví odběratele a byly poskytnuty pro účely splnění závazku ze smlouvy PRO DIVE, nese PRO DIVE od okamžiku jejich převzetí až do okamžiku jejich vrácení. Z hlediska práv, povinností a odpovědnosti má PRO DIVE postavení skladovatele. Odběratel zůstává po celou dobu vlastníkem takových věcí, a to až do okamžiku, kdy zpracováním ztratí povahu samostatné věci. PRO DIVE se zavazuje, že poskytnuté věci budou použity výlučně a jen pro účely dodávky Zboží či provedení Díla dle smlouvy a zavazuje se, že jakkoli jinak nepoužije takových věcí a současně zajistí, aby věci nebyly použity žádnou třetí osobou, s výjimkou předchozího písemného souhlasu Odběratele. 

VIII. OBALY 

 1. Zboží bude zabaleno, případně opatřeno k přepravě způsobem v obchodním (hospodářském) styku obvyklým s přihlédnutím k místu jeho dodání a způsobu přepravy tak, aby bylo zajištěno jeho uchování a ochrana před poškozením mechanickými, atmosférickými či jinými vlivy. Obal musí umožňovat bezpečné uskladnění Zboží bez ztráty jeho kvality. 

IX. NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA KE ZBOŽÍ

 1. Odběratel nabude vlastnické právo ke Zboží dodanému na základě Kupní smlouvy jedním z následujících okamžiků, a to tím, který z nich nastane jako první: (I) okamžikem přechodu nebezpečí škody na Zboží na Odběratele dle ustanovení bodu 9. těchto VOP; (II) okamžikem zaplacení celé kupní ceny Zboží. 

X. KUPNÍ CENA ZBOŽÍ a DÍLA

 1. Kupní cena Zboží či cena Díla představuje úplatu za Zboží či Dílo sjednanou na základě dohody Smluvních stran. Dohoda o ceně je považována za podstatnou podmínku (náležitost), bez níž (nebo alespoň bez ujednání o způsobu jejího určení) Kupní smlouva a/nebo Smlouva o Dílo nebude uzavřena. 
 2. V případě, kdy PRO DIVE  zjistí, že sjednaná cena Zboží či Díla nezohledňuje ekonomicky odůvodněné náklady a výdaje související dodáním (pořízením) Zboží, resp. úplným dokončením Díla a jeho uvedením do provozu (užívání), včetně veškerých rizik a vlivů (inflačních, měnových a kurzových apod.), je povinen o této skutečnosti bezodkladně vyrozumět Odběratele.  Za ekonomicky odůvodněné náklady a výdaje související dodáním (pořízením) Zboží, resp. úplným dokončením Díla a jeho uvedením do provozu (užívání) se považují zejména (I) náklady na pořízení všech materiálů (včetně hmot, konstrukcí, výrobků, zařízení, strojů a zařízení), prací, služeb a jiných výkonů, případně dalších plnění materiální povahy; (II) náklady na dopravu a manipulaci s materiálem; (III) náklady na spotřebovanou energii a média; (IV) cla, poplatky (správní a místní), pojištění, daně (případné jiné úplaty veřejnoprávní povahy); (V) případné dovozní a jiné přirážky jakéhokoli druhu či zvýšení cen materiálových a jiných vstupů a výkonů; (VI) náklady na provedení atestů, předepsaných zkoušek, revizí, kontrol a měření strojů, přístrojů, technologických a jiných zařízení; (VII) náklady spojené s obstaráním dokladů ke Zboží či Dílu; (VIII) případné vedlejší náklady stanovené zvláštními právními předpisy; (IX) obvyklou obchodní a správní režii PRO DIVE  (náklady na koordinaci subdodavatelů, administrativní výdaje na zajištění potřebných souhlasů, schválení, povolení a výjimek, náklady na obchodní činnost PRO DIVE); (X) přiměřený zisk PRO DIVE . Dnem oznámení podle čl. 11.2 VOP se staví lhůta pro dodání Zboží či dokončení Díla ujednaná ve smlouvě. 
 3. Po oznámení zjištění, že výše sjednané ceny nezohledňuje ekonomicky odůvodněné náklady a výdaje související dodáním (pořízením) Zboží, resp. úplným dokončením Díla a jeho uvedením do provozu (užívání) podle čl. 10.2 VOP jsou PRO DIVE  a Odběratel povinni zahájit jednání o úpravě ceny Zboží nebo Díla. Nebude –li dosaženo dohody o změně smlouvy zohledňující vícenáklady na dodání Zboží či provedení Díla podle čl. 10.2. VOP je oprávněn PRO DIVE  i Odběratel od smlouvy odstoupit.
 4. K ceně Zboží či Díla se připočítává daň z přidané hodnoty v příslušné zákonem stanovené výši, je-li předmětem dodávky zdanitelné plnění. 

XI. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 1. Kupní cenu za dodávku Zboží je možno hradit: (I) bezhotovostním převodem prostředků na bankovní účet určený PRO DIVE v jednotlivé Kupní smlouvě či Smlouvě o Dílo anebo jinak písemně sdělený PRO DIVE  Odběrateli; (II) v hotovosti k rukám PRO DIVE  , případně jiné osoby pověřené (zmocněné) PRO DIVE  k převzetí peněz; (III) prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (poštovní poukázka) anebo dopravce ve prospěch PRO DIVE . 
 2. Pro případ, že si Odběratel výslovně vyžádá vystavování a přijímání daňových dokladů v elektronické podobě, Smluvní strany tímto souhlasí ve smyslu ust. § 26 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty s tím, aby si vzájemně vystavovaly a zasílaly daňové doklady v elektronické formě. 
 3. PRO DIVE  je povinen vystavit fakturu či jiný platební či daňový doklad nejpozději do 15.dne měsíce následujícího po měsíci, v němž došlo k uskutečnění zdanitelného plnění podle ust. § 21, z.č. 235/2004 SB., o dani z přidané hodnoty.
 4. Platební doklad (faktura) musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle zákona o dani z přidané hodnoty a obchodní listiny ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku. Platební doklad (faktura) bude obsahovat minimálně následující náležitosti: a) označení faktury a její číslo (evidenční); b) identifikační údaje Odběratele a PRO DIVE  ; c) číslo objednávky (Kupní smlouvy či Smlouvy o Dílo), podle které bylo plněno a číslo dokladu o dodání Zboží; d) předmět dodávky (rozsah a předmět plnění) a den jejího splnění; e) úplné označení banky (peněžního ústavu) a účtu, na který má být placeno; f) cenu za jednotku množství a další cenové náležitosti; g) datum vystavení faktury a lhůtu její splatnosti; h) výši případné slevy; i) celkovou fakturovanou částku plnění (po odečtení příp. slevy); j) daňovou doložku (sazbu a výši daně); k) datum uskutečnění zdanitelného plnění nebo datum přijetí plnění. 
 5. Nebude-li platební doklad (faktura) obsahovat některou povinnou náležitost, případně bude-li obsahovat nesprávný údaj (údaj, který je v rozporu s Kupní smlouvou či Smlouvou o Dílo), je Odběratel oprávněn po zjištění takové závady informovat o ní PRO DIVE, k provedení potřebného doplnění či opravy platebního dokladu (faktury). 
 6. Nebude-li Kupní smlouvou či Smlouvou o Dílo sjednán přesný termín splatnosti ceny Zboží či Díla, je Odběratel povinen zaplatit cenu Zboží či Díla v termínu splatnosti uvedeném na platebním dokladu (faktuře). Splatnost platebního dokladu (faktury) nesmí být kratší než patnáct (15) dnů ode dne jeho doručení Odběrateli. 
 7. Platby provedené před splněním dodávky se považují za dílčí/částečná plnění na úhradu celkové kupní ceny. 
 8. Platba na úhradu peněžitého závazku se považuje za uskutečněnou v okamžiku, kdy je peněžitá částka v odpovídající výši připsána na účet PRO DIVE nebo kdy je potvrzeno přijetí hotovosti nebo směnky či jiného obdobného platebního instrumentu. 
 9. Odběratel není oprávněn jednostranně započíst proti pohledávkám PRO DIVE  ze smlouvy či v souvislosti s ní jakékoli své i postoupením nabyté, splatné i nesplatné, promlčené i nepromlčené pohledávky. 

XII. DOKLADY KE ZBOŽÍ 

 1. PRO DIVE je povinen vždy předat Odběrateli doklady nutné k převzetí, volnému nakládání a užívání Zboží či Díla, zejména doklady upravující technické podmínky užívání a údržby Zboží či Díla a jiné právními předpisy vyžadované doklady, jakož i doklady uvedené ve smlouvě.
 2.  PRO DIVE  vždy předá se Zbožím či Dílem dokumenty vyžadované ke Zboží či Dílu uvedené ve smlouvě nebo vyžadované pro Zboží či Dílo právními předpisy České republiky či EU
 3. Odběratel je povinen poskytnout PRO DIVE  na jeho žádost veškerou pomoc při obstarání dokladů nebo odpovídajících elektronických zpráv vystavených nebo vydaných v České republice nebo v zemi původu, které PRO DIVE  může požadovat pro vývoz Zboží a v případě potřeby též i pro průvoz Zboží po území třetího státu. 
 4. Doklady, které je PRO DIVE podle Kupní smlouvy povinen dodat Odběrateli, musí být v podobě, díky níž budou čitelné, přehledné a bez chyb, a to buď v listinné nebo elektronické podobě. Náklady spojené s vyhotovením a dodáním všech dokladů v potřebném počtu včetně jejich oprav, doplnění, náhradního dodání a dodání ve formě záznamu na technickém nosiči dat nese PRO DIVE. Dodáním dokladů se tyto stávají vlastnictvím Odběratele, který je oprávněn s nimi volně nakládat, a to i v případě, že by se jednalo o autorské dílo, k čemuž pro úplnost PRO DIVE  uděluje bezúplatnou, časově ani místně neomezenou nevýhradní licenci ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, a ust. § 2358 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 

 XIII. ODPOVĚDNOST ZA VADY ZBOŽÍ A ZÁRUKA 

 1. PRO DIVE  je povinen dodat Zboží v množství, jakosti a provedení určených Kupní smlouvou. PRO DIVE  nese odpovědnost za to, že předmět plnění (dodávky) má jakost, provedení a vlastnosti dle požadavku Odběratele v platně uzavřené Kupní smlouvě, jinak jakost stanovenou příslušnou technickou normou, příslušnými právními předpisy, popř. vlastnosti obvyklé u příslušného druhu Zboží s ohledem na účel jeho použití. Zboží musí odpovídat všem technickým požadavkům a závazným technickým a bezpečnostním normám pro daný druh Zboží. Zboží musí být schopno podávat trvale standardní výkon v souladu s vlastnostmi a kvalitou stanovenými v Kupní smlouvě a plně vyhovovat účelu, pro který je dodáváno.
 2. PRO DIVE  je povinen dodávku provést řádně a včas, tj. v rozsahu, kvalitě, termínu a za podmínek uvedených ve Smlouvě. V případě, že jakost a provedení dodávky nejsou Smlouvou výslovně určeny, je PRO DIVE  povinen provést dodávku v jakosti a provedení, které plně vyhovuje účelu, k němuž je určena a není-li takový účel sjednán, účelu, ke kterému se zpravidla užívá; je-li předmětem závazku provedení činnosti, musí být činnost vykonána v obvykle dostupné kvalitě. Předmět dodávky musí odpovídat všem příslušným závazným technickým a bezpečnostním požadavkům a normám (ČSN, EN atd.) pro daný druh Díla, služeb, prací, činností a výkonů atd. 
 3. PRO DIVE  se zavazuje, že Zboží/ dílo nesmí být zatíženo právními vadami, tj. zejména nesmí být zatíženo nároky třetích osob a současně nesmí zasahovat či porušovat práva třetích osob. 
 4. PRO DIVE  je povinen vést o provádění Díla záznamy v případech, kdy je to zákonem předepsáno či je to s ohledem na povahu Díla obvyklé a takové záznamy na žádost poskytnout Odběrateli.
 5. PRO DIVE  neodpovídá za vady Zboží, které má Zboží v okamžiku, kdy přechází nebezpečí škody na Odběratele, pokud je vada zjevná při předání Zboží / Díla a Odběratel takovou vadu nevytkne ve lhůtě stanovené smlouvou nebo těmito VOP. 
 6. PRO DIVE  poskytuje Odběrateli smluvní záruku, že dodané zboží bude v záruční době způsobilé pro použití k ujednanému účelu nebo že si zachová stanovené (vymíněné) či jinak obvyklé vlastnosti (tzv. záruka za jakost). Pokud délku záruční doby nestanoví výslovně Kupní smlouva a/nebo Smlouva o Dílo, činí délka na dodané Zboží či Dílo 24 měsíců a počíná běžet okamžikem, kdy dojde k předání Zboží či Díla. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Odběratel nemůže užívat Zboží pro jeho vady, za které odpovídá PRO DIVE, jakož i o dobu, po kterou jsou vady PRO DIVE  odstraňovány. 
 7. Poskytnutím záruky za jakost Zboží či Díla odpovídá PRO DIVE  za vadu Zboží či Díla, která se projeví v této záruční době. Nebude-li ujednána záruka v Kupní smlouvě či Smlouvě o Dílo a ani nebude záruka za jakost převzata prohlášením PRO DIVE  v záručním listu, postačuje doklad o koupi Zboží či dodání Díla (faktura), obsahující údaje jako záruční list. 
 8. V ostatním se práva a povinností stran v souvislosti s odpovědností za vady Zboží řídí ustanoveními § 1914 až § 1925 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
 9. Odběratel je povinen Zboží / Dílo při jeho převzetí řádně prohlédnout za účelem zjištění jeho případných zjevných vad.

XIV. POSTUP PŘI UPLATŇOVÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ 

 1. Vady zjevné je Odběratel povinen oznámit PRO DIVE  bez zbytečného odkladu, nejpozději však do deseti (10) pracovních dnů od převzetí Zboží či Díla. 
 2. Vady skryté je Odběratel povinen oznámit nejpozději do deseti (10) pracovních dnů od okamžiku, kdy vadu při vynaložení odborné péče zjistil nebo měl zjistit; v případě poskytnutí smluvní záruky PRO DIVE  nejpozději do uplynutí sjednané záruční doby dle Kupní smlouvy a/nebo Smlouvy o Dílo, jinak jeho nárok z vad Zboží či Díla zaniká. 
 3. Odběratel je povinen uplatnit reklamaci (notifikovat vady) u PRO DIVE  písemným oznámením označeným slovy „REKLAMACE“ a předložením Zboží či Díla (připouští-li to jeho povaha). Reklamace se považuje za včas uplatněnou, je-li odeslána PRO DIVE  poslední den záruční doby. V oznámení (reklamaci) je Odběratel povinen mj. uvést o jakou vadu se jedná, a jak se vada projevuje. K oznámení (reklamaci) je Odběratel povinen předložit fakturu, doklad o splnění závazku (prodejka, dodací list či předávací protokol), případně prohlášení o záruce (záruční list), byl-li PRO DIVE  předán. Nepředloží-li Odběratel tyto doklady, má PRO DIVE  právo reklamaci odmítnout. 
 4. Odběratel je povinen umožnit PRO DIVE  prohlídku reklamovaného Zboží či Díla v takovém stavu, v jakém se nacházelo v okamžiku zjištění vad (nedostatků). 
 5. Volba nároků z odpovědnosti za vady Zboží, jakož i volba způsobu, kterým mají být zjištěné vady odstraněny, náleží při uplatnění nároku z vad Odběrateli. Odběratel je bez ohledu na charakter vady a závažnost porušení smlouvy výskytem vady oprávněn: (I) požadovat odstranění vad dodáním náhradního plnění (výměnu vadného Zboží za bezvadné), případně dodáním chybějícího Zboží; (II) požadovat odstranění právních vad; (III) požadovat bezplatné odstranění vad opravou Zboží, jestliže jsou vady opravitelné; (IV) požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny; 
 6. V případě podstatné vady má Odběratel právo odstoupit od Kupní smlouvy; Vada je považována za podstatnou pouze v případě, znemožňuje-li zcela užívání Zboží / Díla k účelu sjednanému ve smlouvě, jinak k účelu obvyklému. 
 7. Požaduje-li Odběratel odstranění vad, zavazuje se PRO DIVE  začít s odstraňováním vad nejpozději do pěti (5) dnů ode dne, kdy byl o vadě uvědomen, nedojde-li k dohodě o jiném termínu, a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu, pokud to charakter vady a podmínky dovolí. Termín odstranění vad ujednají Strany písemně.

XV. VIS MAIOR 

 1. Žádná Strana nenese odpovědnost vůči druhé Straně, pokud je v prodlení s plněním kteréhokoliv nebo všech jejích závazků, pokud takové prodlení je způsobeno okolnostmi mimo kontrolu této Smluvní strany, čímž se rozumí zejména požár, bouře, povodeň, zemětřesení, výbuch, havárie, válka, teroristický čin, sabotáž, epidemie, karanténní omezení, embargo atp. (dále jen „Vyšší moc“). Za událost Vyšší moci nejsou zejména považovány takové události jako stávka, výluka, zpoždění dodávek Subdodavatelů (pokud nejsou způsobeny událostmi vyšší moci), platební neschopnost, nedostatek pracovních sil či materiálu. Strana, která se případu působení Vyšší moci dovolává, je povinna bez zbytečného prodlení písemně uvědomit druhou Smluvní stranu o výskytu a zániku případu Vyšší moci. 
 2. V případě výskytu případu Vyšší moci se o dobu, po kterou trvá případ Vyšší moci, prodlužují lhůty pro plnění povinností stanovených Smluvním stranám. Pokud případ působení Vyšší moci trvá bez přerušení déle, než 14 dnů, je dotčená Strana oprávněna odstoupit od smlouvy, a to písemným oznámením učiněným Straně, která se případu působení Vyšší moci dovolává. 

XVI. UKONČENÍ SMLOUVY 

 1. Vedle zákonných důvodů může být smlouva ukončena (I) výpovědí, připouští-li to povaha smlouvy, zejména na dobu neurčitou; výpověď musí být učiněna vždy písemně a musí být doručena druhé Smluvní straně, přičemž výpovědní doba začne plynout prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, kdy byla výpověď doručena druhé Smluvní straně a výpovědní doba činí jeden (1) měsíc; (II) odstoupením oprávněné Smluvní strany od smlouvy z důvodů uvedených ve smlouvě a/nebo v těchto VOP. 
 2. Za porušení Kupní smlouvy a/nebo Smlouvy o Dílo podstatným způsobem se považuje: (a) prodlení PRO DIVE delší než 14 dnů včas a řádně odevzdat Zboží či Dílo Odběrateli; (b) prodlení Odběratele delší než 14 dnů se zaplacením kupní ceny Zboží či ceny Díla (včetně souvisejících plateb); 
 3. Nestanoví-li smlouva nebo tyto VOP jinak, je Odběratel oprávněn odstoupit od smlouvy vedle zákonných důvodů, je-li splněna alespoň jedna z těchto podmínek: (a) poruší-li PRO DIVE smlouvu podstatných způsobem; (b) Poruší-li PRO DIVE opakovaně smlouvu nepodstatným způsobem a nesplní-li povinnost ani v dodatečné přiměřené lhůtě za tím účelem stanovené Odběratelem; (c) trvá-li výskyt události vyšší moci bránící ve splnění povinnosti dle smlouvy po dobu delší než 14 dnů; (d) před řádným dodáním Zboží či provedením Díla bez udání důvodu.
 4. Nestanoví-li smlouva nebo tyto VOP jinak, je PRO DIVE oprávněn odstoupit od smlouvy vedle zákonných důvodů, je-li splněna alespoň jedna z těchto podmínek: (a) poruší-li Odběratel smlouvu podstatných způsobem; (b) neposkytne-li Odběratel součinnost nezbytnou ke splnění smlouvy a nesplní-li tuto povinnost ani v dodatečné přiměřené lhůtě za tím účelem stanovené PRO DIVE; (c) je-li Odběratel v prodlení s jakýmkoli peněžitým plnění vůči PRO DIVE (úhradou zálohy, části ceny Zboží / Díla apod.) po dobu delší 14 dnů; (d) trvá-li výskyt události vyšší moci bránící ve splnění povinnosti dle smlouvy po dobu delší než 14 dnů; (d) před řádným dodáním Zboží či provedením Díla bez udání důvodu. 
 5. Týká-li se porušení povinnosti druhé smluvní strany pouze části závazku, může oprávněná smluvní strana odstoupit od této části závazku nebo i od celé smlouvy. 
 6. Odstoupení musí mít písemnou formu a musí být doručeno druhé Straně. 
 7. Nestanoví-li smlouva jinak, dodané Zboží, resp. předané Dílo, ke kterému před odstoupením od smlouvy přešlo nebo bylo převedeno vlastnické právo na Odběratele zůstává po odstoupení od smlouvy ve vlastnictví Odběratele. V takovém případě má PRO DIVE nárok na úhradu ceny Zboží či Díla již dodaného. Byla-li již za toto dodané Zboží, resp. předané Dílo uhrazena kupní cena či Cena Díla, náleží PRO DIVE; 
 8. Dodané Zboží, resp. předané Dílo, ke kterému před odstoupením od smlouvy vlastnické právo nepřešlo, vrátí Odběratel PRO DIVE, nedohodnou-li se Strany jinak. 
 9. V případě odstoupení od smlouvy jsou Smluvní strany povinny se mezi sebou vypořádat způsobem a ve lhůtách stanovených těmito VOP či smlouvou. Odběratel je povinen nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy písemně sdělit zda případně trvá na nabytí vlastnického práva ke Zboží nebo Dílu podle čl. 16.8. VOP. PRO DIVE je povinen vrátit Odběrateli ve lhůtě 30 dnů zálohu či její nespotřebovanou část, byla –li uhrazena.
 10. Odstoupení je vůči povinné Straně účinné dnem doručení oznámení o odstoupení oprávněnou Stranou (ex nunc).
 11. V ostatním se použijí pro vypořádání práv a povinností Stran z důvodu zániku smlouvy ustanovení občanského zákoníku upravující bezdůvodné obohacení. 

XVII. ZMĚNY SMLOUVY

 1. Jakákoli změna smlouvy, jejímž obsahem je zejména změna závazku týkající se specifikace Díla, množství a jakosti Zboží, místa dodání Zboží či Díla, dodací lhůty pro dodávku Zboží či Díla, cena Zboží či díla apod. musí být ujednána písemně.  
 2. Strany jsou ve smyslu ust. § 1895 a násl. občanského zákoníku oprávněny převést jako postupitel svá práva a povinnosti z Kupní smlouvy či Smlouvy o Dílo nebo její části na třetí osobu pouze s písemným souhlasem druhé Strany. Účinnost převodu práv a povinností nastává doručením oznámení dle tohoto ustanovení druhé Straně nebo okamžikem, kdy postupník postoupení smlouvy PRO DIVE  prokáže, podle toho která skutečnost nastane dříve. Ustanovení § 1899 občanského zákoníku se neaplikuje. 

XVIII. ROZHODNÉ PRÁVO 

 1. Veškeré právní vztahy mezi Stranami vzniklé v souvislosti a na základě uzavřených smluv se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Smluvní strany volí pro vztahy s mezinárodním (cizím) prvkem použití práva České republiky s vyloučením kolizních norem. 

XIX. DORUČOVÁNÍ 

 1. Jakékoli oznámení, žádost, souhlas, pokyn, sdělení či jakýkoli dokument (dále jen „Písemnost“) se bude považovat za platně doručený a přijatý, bude-li učiněn v písemné formě. 
 2. PRO DIVE zasílá Odběrateli Písemnosti na adresu jeho sídla zapsanou v obchodním rejstříku (veřejném seznamu), případně jinou adresu, kterou mu Odběratel sdělil. 
 3. Odběratel zasílá PRO DIVE Písemnosti na adresu na adresu jeho sídla zapsanou v obchodním rejstříku (veřejném seznamu), případně jinou adresu, kterou mu PRO DIVE sdělil. 
 4. Písemnost určená příslušné Straně (dále jen „Adresát“) se považuje za doručenou dnem jejího převzetí Adresátem nebo dnem, kdy Adresát převzetí Písemnosti odepřel. Nebyl-li Adresát zastižen, je Písemnost uložena u držitele poštovní licence, který Adresáta vyzve, aby si ji vyzvedl. Pokud si Adresát Písemnost v úložní době nevyzvedl, považuje se tato za doručenou posledním dnem úložní lhůty, i když se Adresát o jejím uložení nedozvěděl, nebo dnem, kdy byla odesílateli vrácena jako nedoručitelná; 
 5. Doručování dle odst. 19.4., shora se týká zásilek zasílaných na dodejku nebo formou dodání do vlastních rukou Adresáta. Písemnost zasílaná prostřednictvím držitele poštovní licence obyčejnou zásilkou nebo doporučeným psaním se považuje za doručenou jen tehdy, prokáže-li její doručení odesílatel nebo potvrdí-li doručení ten, komu byla určena. 
 6. Písemnost odesílaná druhé Straně je zasílána v listinné nebo elektronické podobě, opatřená jednoznačnými identifikátory odesílatele. Zasílání Písemností telegraficky, dálnopisem (faxem) nebo elektronickými komunikačními prostředky s účinky doručení je možné. 
 7. 19.7. Smluvní strany se zavazují neprodleně si navzájem sdělit změny jakýchkoli kontaktních údajů (adres pro doručování a telekomunikačních spojení či elektronických adres). 

XX. SMLUVNÍ POKUTY 

 1. V případě, že je Objednatel v prodlení s úhradou ceny Zboží / Díla nebo jakékoli její části   vzniká PRO DIVE vůči Odběrateli nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z kupní ceny Zboží či celkové ceny Díla za každý den trvání prodlení. 
 2. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě patnácti (15) dnů ode dne doručení písemného vyúčtování Odběrateli. 
 3. Zaplacení smluvní pokuty se nedotýká práva oprávněné Strany požadovat náhradu škody vzniklé z porušení zajištěné (utvrzené) povinnosti, a to nad částku uhrazené smluvní pokuty, není-li v těchto VOP nebo smlouvě ujednáno jinak. 

XXI. USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ 

 1. Veškerá práva (nároky) Stran z Kupní smlouvy či Smlouvy o Dílo se vůči druhé Straně promlčují ve lhůtě pěti (5) let. 
 2. Práva a povinnosti Stran v těchto VOP výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, která upravují koupi movité věci a zhotovení díla. 
 3. PRO DIVE si vyhrazuje v souladu s ust. § 1752 občanského zákoníku právo kdykoli změnit nebo upravit (doplnit) tyto VOP bez souhlasu Odběratele v přiměřeném rozsahu, a to zejména v zájmu efektivity a zlepšení kvality jím zajišťovaných dodávek plnění.

  PRO DIVE je povinen v takovém případě poskytnout (vhodným způsobem zpřístupnit) Odběrateli nové znění VOP v textové podobě s viditelně vyznačenými navrhovanými změnami a určit přiměřenou lhůtu k vyjádření, zda jej Odběratel akceptuje. Nové (aktualizované) znění VOP PRO DIVE současně zveřejní na svých webových stránkách potapecskyshop.cz, nejméně patnáct (15) kalendářních dnů před nabytím účinnosti změněných (upravených) VOP. Pokud Odběratel nejpozději pět (5) kalendářních dnů přede dnem nabytí účinnosti změny nebo doplnění VOP nesdělí PRO DIVE svůj nesouhlas se zněním změněných či doplněných VOP, platí, že Odběratel navrhovanou změnu VOP přijal. V případě, že Odběratel sdělí PRO DIVE svůj nesouhlas se změnou VOP, řídí se smlouvy mezi Stranami VOP platnými v době uzavření smlouvy či dříve odsouhlasenými.  
 4. Je –li Odběratel spotřebitelem ve smyslu zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, PRO DIVE tímto poučuje Odběratele coby spotřebitele, že je v případě sporu s PRO DIVE  oprávněn se domáhat svého práva na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je :  Česká obchodní inspekce Štěpánská 567/15 Praha 2 – Nové Město 120 00 webové stránky http://www.coi.cz Veškeré podrobnosti ohledně mimosoudního řešení sporů jsou uvedeny na uvedených webových stránkách České obchodní inspekce.“
 5. Odběratel potvrzením objednávky stvrzuje, že souhlasí bez výhrad se zněním VOP.
 6. Tyto VOP vstupují v platnost a nabývají účinnosti dne 1.1.2020. 
 7. Znění těchto VOP je vydáno v tištěné podobě a dále je veřejně přístupné na webových stránkách potapecskysop.cz.